منظومه ترکی

این مجموعه اشعاری است که من به زبان ترکی سروده ام و در آن با استفاده از اصطلاحات و افعال زبان ترکی کمیجان سعی در حفظ این زبان که متاسفانه بدلیل آموزش کودکان بزبان فارسی در حال از بین رفتن است نمایم .

بهانه اصلی سرودن این منظومه اشاره و تک مضرابی است که دوست عزیز و همشاگردی قدیمی ام آقای اسدالله امینی در جلسه ای نموده و به روح بنده وارد کردند .

امیدوارم مورد قبول علاقمندان به کمیجان و اشعار ترکی و فرهنگ کمیجان قرار گیرد .